Đường dây nóng: 0918194866 - Mua bán người: 18001567
Thông báo thay đổi hòm thư điện tử công vụ
Cập nhật lúc: 2017-09-22 09:13:56 Lượt xem: 242

UBND TỈNH SƠN LA

SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số: 362/TB-SLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

Sơn La, ngày 19 tháng 9 năm 2017

  

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi hòm thư điện tử công vụ

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La

 

 

          Thực hiện công văn số 908/STTTT-CNTT ngày 14/9/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La về việc thông báo địa chỉ hòm thư chung của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh.

 

          Để đảm bảo an toàn thông tin, đẩy mạnh việc trao đổi và bản điện tử trong hoạt động công vụ của các cơ quan nhà nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2856/UBND-KGVX ngày 08/9/2017. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân biết hòm thư điện tử công vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La như sau.

 

          Kể từ ngày 20/9/2017 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La sử dụng hòm thư điện tử công vụ mới có tên đăng nhập: sldtbxh@sonla.gov.vn, thay cho hòm thư điện tử cũ là:soladongsonla@gmail.com.

 

          Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La  trân trọng thông báo./.

                  

 

  Nơi nhận:

- Bộ LĐTBXH;

- UBND tỉnh Sơn La;

- Các Sở, ban, ngành;

- Các tổ chức, cá nhân;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng chuyên môn;

- Các đơn vị thuộc Sở;

- Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố;

- BBT trang TTĐT Sở 

- Lưu: VT, VP (D13b).

 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Du

 

File đính kèm:
xem tiếp
Thông Báo
  • Video
  • Hình Ảnh
Không có video - Upload lại link
Soi Keo Bong Da, W88