Đường dây nóng: 0918194866 - Mua bán người: 18001567
xem tiếp
Thông Báo
  • Video
  • Hình Ảnh
Không có video - Upload lại link

Hoạt động của trang thông tin điện tử của ngành

Cập nhật: 08:49:57 23 / 03 / 2018
Lượt xem: 229
Các Quyết định quy định về kiện toàn và hoạt động của trang thông tin điện tử của ngành

UBND TỈNH SƠN LA            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     SỞ LAO ĐỘNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI    
Số : 43/QĐ-LĐTBXH                  Sơn La, ngày  25 tháng 01 năm 2016
        
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp
 thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Lao động – Thương binh
 và Xã hội tỉnh Sơn La 
      
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng  10 năm 2015 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội Vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;  
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử; 
Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Lao động-TBXH tỉnh Sơn La,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quy định nội bộ trái với nội dung quy chế này.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, ban chuyên môn và Trưởng các đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
   Nơi nhận:                                                                                          GIÁM ĐỐC
- Như điều 3;
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;                                                                                                  Đã ký
- Sở TTTT;
- Lãnh đạo sở;                                                                                      Lê Viết Trực
- Lưu: VT, VP.

Soi Keo Bong Da, W88