Đường dây nóng: 0918194866
  • Video
  • Hình Ảnh
Không có video - Upload lại link

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI TỈNH SƠN LA

Chức năng nhiệm vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La được quy định cụ thể trong quy chế làm việc của cơ quan, được quy định trong từng năm hoặc từng giao đoạn, tùy thuộc vào sự thay đổi về cơ cấu tổ chức hoặc nhiệm vụ được cấp trên giao, cụ thể như sau:

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SƠN LA

(Ban hành theo Quyết định số 15/QĐ - SLĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2017

của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1Phạm vi, đối tượng điều chỉnh.

1. Quy chế làm việc của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, qui định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và mối quan hệ công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La. Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và công tác tham mưu quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, các tổ chức và cá nhân có quan hệ công tác với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chấp hành và thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế này.

3. Những nội dung không quy định trong Quy chế này thì thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Sở Lao động - Thương binh và xã hội

1. Chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Sở Lao động – TBXH làm việc theo chế độ thủ trưởng. Mọi hoạt động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Sơn La thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

3. Phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Tăng cường mối quan hệ phối hợp, đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên, các phòng, đơn vị trong cơ quan Sở.

4. Giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

5. Đảm bảo tính hệ thống. Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở phải chịu trách nhiệm chính về nhiệm vụ được phân công. Cán bộ, công chức phải chịu trách nhiệm về công việc được giao trước Giám đốc Sở, Phó giám đốc phụ trách và Trưởng phòng.

6. Thường xuyên đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng cải cách hành chính. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống gây phiền hà, sách nhiễu trong thi hành công vụ.

 

CHƯƠNG II

VÍ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Điều 3. Vị trí, chức năng.

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sơn La là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động - Tiền lương, tiền công; Việc làm; Giáo dục nghề nghiệp; Bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); An toàn lao động; Người có công; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới; Phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

1. Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và các Phó giám đốc.

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc cơ quan Sở.

2.1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở;

          - Thanh tra Sở;

          - Văn phòng Sở;

          -  Phòng Kế hoạch - Tài chính;

          - Phòng Lao động - Việc làm;

          - Phòng Dạy nghề;

          - Phòng Người có công;       

          - Phòng Bảo trợ xã hội;

          - Phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em;

2.2. Đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Sở:

          Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội.

2.3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

          - Trung tâm Dịch vụ việc làm;

          - Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh;

          - Trung tâm Bảo trợ xã hội;

          - Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần.

CHƯƠNG  III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

CỦA CÁC PHÒNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Sở.

1. Thanh tra Sở :

1.1. Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo;

 

tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng và công tác pháp chế theo quy định của pháp luật.

1.2. Nhiệm vụ:

1.2.1 Công tác thanh tra:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm trên các lĩnh vực của ngành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã được duyệt;

- Thực hiện thanh tra Nhà nước về thực hiện các chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội, xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra định kỳ, đột xuất về triển khai thực hiện pháp luật lao động, bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Điều tra xử lý các vụ tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với Giám đốc Sở, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ lao động – TBXH về kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi giải quyết của Giám đốc Sở, thông báo cho các đơn vị liên quan đến kết luận của Đoàn thanh tra, kết luận của Giám đốc Sở về vụ việc thanh tra đã giải quyết theo quy định của Pháp luật.

1.2.2. Công tác tiếp dân; phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

- Thường trực công tác tiếp dân; thẩm tra, xác minh đề xuất và kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng  qui định của pháp luật;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

1.2.3. Công tác pháp chế:

Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý lĩnh vực chuyên ngành ở địa phương; Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật do các Phòng, đơn vị khác soạn thảo trước khi trình ký ban hành;

- Giúp Giám đốc Sở chuẩn bị văn bản góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến; chuẩn bị các kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành ở địa phương.

- Tổ chức hoặc phối hợp với Sở Tư pháp rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Sở và đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Tham mưu Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh và Sở Tư pháp.

- Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

2. Văn phòng Sở:

2.1. Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức bộ máy và tổ chức cán bộ; Công tác cải cách hành chính; Công tác dân chủ ở cơ sở; Công tác dân vận của chính quyền; công tác hành chính quản trị.

2.2. Nhiệm vụ:

Xử lý văn bản đến qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, theo sự ủy quyền của Giám đốc Sở.

2.2.1. Công tác tổ chức bộ máy và tổ chức cán bộ:

- Tham mưu đề xuất các phương án tổ chức quản lý ngành; dự thảo quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở phù hợp từng thời kỳ;  

- Tham mưu dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, phó phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở;

-  Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ Lao động - TBXH, Bộ Nội vụ và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tham mưu giúp việc công tác quy hoạch, sắp xếp tổ chức bộ máy, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, điều động cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng thời kỳ và theo sự phân cấp của UBND tỉnh. Tham mưu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nghỉ hưu…  thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của Pháp luật;

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Pháp luật, theo sự phân cấp của UBND tỉnh và của Giám đốc Sở;

- Báo cáo công tác cán bộ theo yêu cầu của tỉnh, Bộ và các ngành liên quan;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hịên công tác Thi đua - khen thưởng của ngành, tổng hợp và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích hàng năm và đột xuất trong công tác lao động, người có công và xã hội;

- Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của chính quyền trong cơ quan Sở và trong ngành;

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở ban hành Quy chế làm việc và các quy định khác của Sở

2.2.2. Công tác cải cách hành chính:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt;

- Dự thảo chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - TBXH trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa được quy định phải áp dụng cơ chế một cửa;

- Kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính liên quan đến ngành Lao động - TBXH.

2.2.3. Quản lý về công tác hành chính quản trị cơ quan Sở:

- Quản lý và bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Sở theo đúng quy định của Nhà nước; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức cơ quan;

- Quản lý con dấu, cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy nghỉ phép và hướng dẫn khách đến làm việc tại cơ quan; Thông báo lịch công tác hàng ngày, tuần, đột xuất của lãnh đạo Sở. Kiểm tra, đôn đốc cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thực hiện chế độ lao động và nội quy kỷ luật của cơ quan theo qui định;

- Đề xuất mua sắm, sửa chữa tài sản, bố trí phương tiện; phối hợp tổ chức mua sắm quản lý trang thiết bị làm việc, tài sản, vật tư, phương tiện kỹ thuật, đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan;

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng gian bảo mật, phòng cháy, chữa cháy, an toàn, trật tự xã hội trong cơ quan;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Tiếp nhận, quản lý công văn đi, đến. lưu trữ, in ấn và phát hành các tài liệu, văn bản theo đúng quy định của Nhà nước, của cơ quan, đảm bảo lưu trữ , cập nhật, quản lý và phân phối kịp thời các văn bản đến, văn bản sao gửi tới các đơn vị, phòng ban liên quan để triển khai thực hiện.

- Theo dõi, khai thác thông tin phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Giám đốc Sở;

2.2.4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

3.1. Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Kế hoạch - Tài chính của ngành: Cụ thể hóa các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển ngành; tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch phát triển của ngành; Tổ chức hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách quản lý về tài chính thuộc ngành theo phân cấp và công tác tổng hợp chung.

3.2. Nhiệm vụ:

3.2.1. Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác kế hoạch:

- Tham mưu tổng hợp xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm và từng giai đoạn của ngành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, vật tư của ngành kể cả các chương trình dự án trong nước và quốc tế (nếu có); thống kê các chỉ tiêu, kế hoạch định kỳ, đột xuất của ngành để báo cáo cấp trên theo quy định. 

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch và phân bổ, cấp phát các nguồn kinh phí thuộc lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác chi trả và duyệt quyết toán của các phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, các nguồn kinh phí đơn vị trực thuộc do phòng trực tiếp cấp phát, tổng hợp báo cáo quyết toán theo quy định của Luật ngân sách với các cấp;

3.2.2. Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý việc chi tiêu các nguồn lực tài chính, ngân sách được giao.

- Thống nhất quản lý các nguồn kinh phí, vật tư được cấp bảo đảm sử dụng đúng mục đích theo kế hoạch được duyệt;

- Hướng dẫn thu, chi, thanh quyết toán các loại quỹ thuộc Sở quản lý, duyệt quyết toán quý, năm của các phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc, các nguồn kinh phí được giao thuộc thẩm quyền quản lý của sở.

 

- Quản lý việc sử dụng các nguồn kinh phí của Sở và việc quản lý trang thiết bị làm việc, tài sản, vật tư, phương tiện kỹ thuật, đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan;

-  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở  theo quy định của pháp luật.

3.2.3. Xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Sở theo quy định của UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm của Sở trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. Theo dõi đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thực hiện chương trình công tác.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

4. Phòng Lao động  - Việc làm

 4.1. Chức năng: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về công tác lao động, việc làm, an toàn lao động, bảo hiểm thất nghiệp; công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội và hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

4.2. Nhiệm vụ:

4.2.1. Lĩnh vực việc làm – An toàn lao động:

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh hàng năm và giai đoạn.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các cuộc điều tra lao động việc làm hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Xây dựng kế hoạch phân bổ vốn; kiểm tra, giám sát việc thực hiện cho vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm theo quy định;

- Theo dõi tình hình phát triển doanh nghiệp và thu hút lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách về việc làm, quản lý sử dụng nguồn lao động, thông tin thị trường lao động, xuất khẩu lao động, theo dõi lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Sơn La, lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài;

- Thực hiện các chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Tuyên truyền, quản lý việc tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, bảo hộ lao động. Quản lý chặt chẽ các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, thực hiện đăng ký sử dụng các thiết bị theo quy định;

 - Giúp lãnh đạo Sở quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định;

4.2.2. Lĩnh vực tiền lương, quan hệ lao động:

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cơ chế quản lý lao động tiền lương, BHXH đối với khu vực doanh nghiệp

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra giám sát thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp; tăng cường vai trò hướng dẫn của nhà nước để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động thương lượng, thỏa thuận tiền lương.

- Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định về Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, hoạt động của Hòa giải viên lao động, Hội đồng Trọng tài lao động, bảo hiểm xã hội, tiền lương...; nắm bắt và giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, nhằm giảm thiểu các vụ đình công, lãn công bất hợp pháp của người lao động trong các doanh nghiệp.

- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội Tỉnh trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp; quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

- Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về  lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

- Tham mưu cho Sở trình Ủy ban nhân dân Tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề về chính sách đối với người lao động theo thẩm quyền;

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

5. Phòng Người có công :

 5.1. Chức năng: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện chính sách cho người có công trên địa bàn Tỉnh.

5.2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn về quản lý, chăm sóc người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện chương trình kế hoạch đã được duyệt;

- Hướng dẫn kiểm tra thẩm định các qui trình, thủ tục xác nhận người có công. Tổ chức thực hiện và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan thực hiện chính sách chế độ đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định;

- Tổ chức hướng dẫn việc lập hồ sơ danh sách đối tượng và lưu trữ hồ sơ danh sách. Thống kê tổng hợp tình hình đối tượng người có công theo qui định. Thực hiện thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính lập kế hoạch phân bổ và triển khai thực hiện các nguồn kinh phí thuộc lĩnh vực người có công.

- Phối hợp trả lời đơn thư khiếu nại của tập thể, cá nhân về thực hiện các chính sách, chế độ thuộc lĩnh vực người có công theo thẩm quyền;

- Lập danh sách sơ đồ mộ chí ở các nghĩa trang liệt sỹ, hướng dẫn việc tu sửa nâng cấp mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ, tượng đài, bia ghi tên liệt sỹ. Thực hiện báo tin phần mộ liệt sỹ, tổ chức hướng dẫn việc thăm viếng mộ và nghĩa trang liệt sỹ. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc khảo sát, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người có công tại các cơ sở điều dưỡng, điều trị phục hồi chức năng tại địa phương quản lý;

- Lập kế hoạch và tổ chức điều dưỡng, tham quan nghỉ mát đối với người có công, tổ chức thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ theo quy định của Bộ Lao động-TBXH và kế hoạch được duyệt hàng năm;

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền vận động xây dựng các phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công tại địa phương. Xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh-liệt sỹ;

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

6. Phòng Bảo trợ xã hội :

6.1. Chức năng: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo trợ xã hội trên địa bàn.

6.2. Nhiệm vụ:

6.2.1. Về công tác Bảo trợ xã hội:

- Hướng dẫn và đôn đốc thực hiện chính sách Bảo trợ xã hội. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các chính sách, các chương trình hỗ trợ đối với các đối tượng Bảo trợ xã hội tại địa phương;

- Nắm chắc tình hình, đề xuất kịp thời biện pháp hỗ trợ, trợ cấp khó khăn, trợ cấp đột xuất do thiên tai, bão lũ, đói giáp hạt sảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La;

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các Trung tâm bảo trợ xã hội và các hoạt động mang tính bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm bảo trợ xã hội. Thẩm định thủ tục hồ sơ tiếp nhận các đối tượng đưa vào các Trung tâm bảo trợ xã hội ; Trung tâm điều trị, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần;

6.2.2. Về công tác giảm nghèo và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững:

- Tham mưu thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Điều tra, rà soát, tổng hợp hộ nghèo, hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới nghèo trên địa bàn toàn tỉnh theo chuẩn nghèo do Chính phủ quy định được áp dụng cho từng thời kỳ, đề xuất các giải pháp giảm nghèo. Tổng hợp kết quả thực hiện các dự án, các chính sách hỗ trợ người nghèo do các ban, ngành liên quan quản lý;

- Phối hợp hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội, chương trình hỗ trợ về giáo dục, y tế cho người nghèo, các đối tượng yếu thế và đối tượng hộ cận nghèo;

- Hướng dẫn thực hiện Chương trình hỗ trợ người nghèo cải thiện nhà ở, tham gia tổ giúp việc Ban vận động xây dựng quỹ "Ngày vì người nghèo";

- Hướng dẫn và kiểm tra các hoạt động của các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình quốc gia giảm nghèo; Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo; Hoạt động giám sát, đánh giá dự án nâng cao năng lực giảm nghèo và hoạt động truyền thông về công tác rà 

soát hộ nghèo hàng năm;

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

7. Phòng Dạy nghề:

7.1. Chức năng: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

7.2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về giáo dục nghề nghiệp; chương trình, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp của tỉnh.

- Tham mưu thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và các cơ sở dạy nghề trên địa bàn theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở khác có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

- Tham mưu đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và chủ trương xã hội hóa sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp.

-  Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp và báo cáo định kỳ với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tham mưu thực hiện hợp tác quốc tế về dạy nghề theo thẩm quyền

- Tham mưu dự kiến phân bổ kinh phí giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn cấp trên.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

8. Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

8.1. Chức năng: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em; lĩnh vực bình đẳng Giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn.

8.2. Nhiệm vụ:

8.2.1. Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm, kế hoạch dài hạn, các đề án, chương trình, v.v  về lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở, xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em;

- Tổ chức thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; các chương trình, dự án, kế hoạch quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

- Tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật, các chế độ, chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em;

- Hướng dẫn, vận động đóng góp xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp: tỉnh, huyện, xã; quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;       

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước khác đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh;

8.2.2. Lĩnh vực Bình đẳng Giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ:

- Tham mưu xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch về bình đẳng giới sau khi được phê duyệt.

- Hướng dẫn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.

- Tham mưu công tác tuyền truyền, giáo dục về bình đẳng Giới và tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Pháp luật về bình đẳng Giới.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu , tiêu chí, hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá về bình đẳng Giới;

- Tham mưu cho thường trực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Tỉnh, bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban và sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Sở

Được quy định chi tiết tại Quy chế làm việc của các đơn vị (các đơn vị trực thuộc xây dựng, ban hành Quy chế làm việc riêng).

CHƯƠNG IV

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ ,

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG,  

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.

Điều 7 . Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở.

1. Giám đốc Sở là người đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Sở, của ngành theo chức năng, nhiệm vụ được qui định tại quy chế này; Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Sơn La, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện thống nhất công tác tham mưu chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội ở địa phương;

2. Lãnh đạo cơ quan thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, chế độ chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước;

3. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ của Sở, sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Sở. Quyết định việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đề bạt, bổ nhiểm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công chức;

4. Lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc theo quy định của Nhà nước; chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Là chủ tịch Hội đồng nâng lương; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng Kỷ luật của cơ quan;

5. Tổ chức chỉ đạo xây dựng các văn bản pháp qui nhằm cụ thể hoá việc tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các Chỉ thị, các Quyết định của Tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;

6. Phối hợp với các Sở, ban ngành, UNND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội để tổ chức thực hiện các chương trình công tác về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các lĩnh vực công tác lao động, người có công và xã hội;

7. Làm chủ Tài khoản các nguồn kinh phí, các quỹ thuộc Sở quản lý;

8. Ký các loại văn bản, tờ trình, báo cáo cấp trên và các quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Sở;

9. Phân công các phó giám đốc giúp chỉ đạo, điều hành chuyên sâu một số lĩnh vực công tác, yêu cầu các phó giám đốc báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả công việc được phân công phụ trách. Giám đốc có quyền điều chỉnh việc phân công phụ trách giữa các phó giám đốc cho phù hợp với lĩnh vực phụ trách và điều kiện thực tế.

10. Uỷ quyền cho 01 phó giám đốc Sở để giải quyết công việc hàng ngày của cơ quan khi giám đốc đi vắng.

11. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở theo phân cấp.

12. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ chi bộ,  BCH các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tạo sự thống nhất cao trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc Sở.

1. Là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo trực tiếp một số lĩnh vực, phụ trách một số phòng chuyên môn theo sự phân công của Giám đốc. Các phó giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, phòng chuyên môn được phân công phụ trách thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ được giao. Quản lý lao động, giải quyết các nội dung công việc thuộc phạm vi được phân công phụ trách theo đúng quy định của pháp luật.

3. Trong phạm vi, quyền hạn được giao, chủ động giải quyết công việc, chủ động báo cáo, đề xuất công việc với Giám đốc sở; nếu có phát sinh những vấn đề ngoài kế hoạch đã được phê duyệt, phải kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở trước khi chỉ đạo, triển khai thực hiện.

4. Có nhiệm vụ nắm tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của tất cả các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, trên tất cả các lĩnh vực của ngành quản lý; có quyền làm việc trực tiếp hoặc yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở (không thuộc phạm vi được phân công phụ trách) báo cáo các nội dung công tác có liên quan đến nhiệm vụ cần giải quyết.

 5. Được ký các loại văn bản thuộc lĩnh vực được phân công quản lý và các văn bản do Giám đốc Sở uỷ quyền, dự các cuộc họp do cấp trên triệu tập đích danh hoặc được Giám đốc Sở uỷ quyền, trình bày các vấn đề chuyên môn khi được Giám đốc Sở uỷ quyền.

6. Phó giám đốc Sở phụ trách công tác văn phòng được Giám đốc Sở ủy quyền điều hành các hoạt động của cơ quan Văn phòng sở, chủ tài khoản thứ 2 theo Quyết định ủy quyền của Giám đốc Sở thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các quyết định chi tiêu trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền;

7. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở theo phân cấp và theo Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở.

8. Thực hiện những công việc khác do Giám