Đường dây nóng: 0918194866 - Mua bán người: 18001567

PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Thanh tra Sở :

1.1. Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

1.2. Nhiệm vụ:

1.2.1 Công tác thanh tra:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm trên các lĩnh vực của ngành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã được duyệt;

- Thực hiện thanh tra Nhà nước về thực hiện các chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội, xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định của pháp luật.

- Thường trực công tác tiếp dân; thẩm tra, xác minh đề xuất và kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng  qui định của pháp luật;

- Thanh tra định kỳ, đột xuất về triển khai thực hiện pháp luật lao động, bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Dạy nghề.

- Điều tra xử lý các vụ tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với Giám đốc Sở, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ lao động – TBXH về kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi giải quyết của Giám đốc Sở, thông báo cho các đơn vị liên quan đến kết luận của Đoàn thanh tra, kết luận của Giám đốc Sở về vụ việc thanh tra đã giải quyết theo quy định của Pháp luật.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

1.2.2. Công tác pháp chế:

Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý lĩnh vực chuyên ngành ở địa phương; Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Phòng, đơn vị khác soạn thảo trước khi trình ký ban hành;

- Giúp Giám đốc Sở chuẩn bị văn bản góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến; chuẩn bị các kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành ở địa phương.

- Tổ chức hoặc phối hợp với Sở Tư pháp rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Sở và đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Tham mưu Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh và Sở Tư pháp.

- Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

2. Văn phòng Sở:

2.1. Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức bộ máy và tổ chức cán bộ; Công tác cải cách hành chính; Công tác dân chủ ở cơ sở; Công tác dân vận của chính quyền; công tác hành chính quản trị.

2.2. Nhiệm vụ:

2.2.1. Công tác tổ chức bộ máy và tổ chức cán bộ:

- Tham mưu đề xuất các phương án tổ chức quản lý ngành; dự thảo quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở phù hợp từng thời kỳ;  

- Tham mưu dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, phó phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở;

-  Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở quản lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tham mưu giúp việc công tác quy hoạch, sắp xếp tổ chức bộ máy, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, điều động cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng thời kỳ và theo sự phân cấp của UBND tỉnh. Tham mưu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nghỉ hưu…  thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của Pháp luật;

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Pháp luật, theo sự phân cấp của UBND tỉnh và của Giám đốc Sở;

- Báo cáo công tác cán bộ theo yêu cầu của tỉnh, Bộ và các ngành liên quan;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hịên công tác Thi đua - khen thưởng của ngành, tổng hợp và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích hàng năm và đột xuất trong công tác công thương;

- Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của chính quyền trong cơ quan Sở và trong ngành;

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở ban hành Quy chế làm việc và các quy định khác của Sở

2.2.2. Công tác cải cách hành chính:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt;

- Dự thảo chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về phát triển ngành Lao động - TBXH trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa được quy định phải áp dụng cơ chế một cửa;

- Kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính liên quan đến ngành Lao động - TBXH.

2.2.3. Quản lý về công tác hành chính quản trị cơ quan Sở:

- Quản lý và bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Sở theo đúng quy định của Nhà nước; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức cơ quan;

- Quản lý con dấu, cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy nghỉ phép và hướng dẫn khách đến làm việc tại cơ quan; Thông báo lịch công tác hàng ngày, tuần, đột xuất của lãnh đạo Sở. Kiểm tra, đôn đốc cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thực hiện chế độ lao động và nội quy kỷ luật của cơ quan theo qui định;

- Đề xuất mua sắm, sửa chữa tài sản, bố trí phương tiện; phối hợp tổ chức mua sắm quản lý trang thiết bị làm việc, tài sản, vật tư, phương tiện kỹ thuật, đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan;

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng gian bảo mật, phòng cháy, chữa cháy, an toàn, trật tự xã hội trong cơ quan;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Tiếp nhận, quản lý công văn đi, đến. lưu trữ, in ấn và phát hành các tài liệu, văn bản theo đúng quy định của Nhà nước, của cơ quan, đảm bảo lưu trữ , cập nhật, quản lý và phân phối kịp thời các văn bản đến, văn bản sao gửi tới các đơn vị, phòng ban liên quan để triển khai thực hiện.

- Theo dõi, khai thác thông tin phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Giám đốc Sở;

2.2.4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

3.1. Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Kế hoạch - Tài chính của ngành: Cụ thể hóa các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển ngành; tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch phát triển của ngành; Tổ chức hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách quản lý về tài chính thuộc ngành theo phân cấp.

3.2. Nhiệm vụ:

3.2.1. Tham mưu cho Giám đốc Sở về tổng hợp xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm và từng giai đoạn của ngành. Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, vật tư của ngành kể cả các chương trình dự án trong nước và quốc tế (nếu có). Thống nhất quản lý các nguồn kinh phí, vật tư được cấp bảo đảm sử dụng đúng mục đích theo kế hoạch được duyệt;

Thực hiện công tác kế hoạch: xây dựng kế hoạch công tác hàng năm và từng giai đoạn, thống kê các chỉ tiêu, kế hoạch định kỳ, đột xuất của ngành để báo cáo cấp trên theo quy định.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch và phân bổ, cấp phát các nguồn kinh phí thuộc lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác chi trả và duyệt quyết toán của các phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, các nguồn kinh phí đơn vị trực thuộc do phòng trực tiếp cấp phát, tổng hợp báo cáo quyết toán theo quy định của Luật ngân sách với các cấp;

- Hướng dẫn thu, chi, thanh quyết toán các loại quỹ thuộc Sở quản lý, duyệt quyết toán quý, năm của các phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc, các nguồn kinh phí được giao thuộc thẩm quyền quản lý của sở.

- Quản lý việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở và việc quản lý trang thiết bị làm việc, tài sản, vật tư, phương tiện kỹ thuật, đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan;

-  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở  theo quy định của pháp luật.

3.2.2. Xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Sở theo quy định của UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm của Sở trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. Theo dõi đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thực hiện chương trình công tác.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

4. Phòng Lao động  - Việc làm

 4.1.Chức năng: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về công tác lao động, việc làm, xuất khẩu lao động, bảo hiểm thất nghiệp; công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội, phân cấp và hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

4.2. Nhiệm vụ:

4.2.1. Lĩnh vực việc làm:

- Tổ chức thực hiện các chương trình, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh trên cơ sở Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các cuộc điều tra lao động việc làm hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Xây dựng kế hoạch phân bổ vốn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cho vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm theo quy định;

- Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách về việc làm, quản lý sử dụng nguồn lao động, thông tin thị trường lao động, xuất khẩu lao động, theo dõi lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Sơn La, lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài;

- Thực hiện các chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Tuyên truyền, huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, bảo hộ lao động. Quản lý chặt chẽ các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, thực hiện đăng ký sử dụng các thiết bị theo quy định;

 - Giúp lãnh đạo Sở quản lý nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định;

4.2.2. Lĩnh vực tiền lương, quan hệ lao động:

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cơ chế quản lý lao động tiền lương, BHXH đối với khu vực doanh nghiệp

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra giám sát thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp; tăng cường vai trò hướng dẫn của nhà nước để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động thương lượng, thỏa thuận tiền lương.

- Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định về Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, hoạt động của Hòa giải viên lao động, Hội đồng Trọng tài lao động, bảo hiểm xã hội, tiền lương...; nắm bắt và giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, nhằm giảm thiểu các vụ đình công, lãn công bất hợp pháp của người lao động trong các doanh nghiệp.

- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội ở các cấp trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

- Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về  lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề về bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền;

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

5. Phòng Người có công :

 5.1.Chức năng: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện chính sách cho người có công trên địa bàn Tỉnh.

5.2.Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn về quản lý, chăm sóc người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện chương trình kế hoạch đã được duyệt;

- Hướng dẫn kiểm tra thẩm định các qui trình, thủ tục xác nhận người có công. Tổ chức thực hiện và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan thực hiện chính sách chế độ đối với người có công với cách mạng;

- Tổ chức hướng dẫn việc lập hồ sơ danh sách đối tượng và lưu trữ hồ sơ danh sách. Thống kê tổng hợp tình hình đối tượng người có công theo qui định. Thực hiện thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính lập kế hoạch và phân bổ các nguồn kinh phí thuộc lĩnh vực người có công.

- Phối hợp trả lời đơn thư khiếu nại của tập thể, cá nhân về thực hiện các chính sách, chế độ thuộc lĩnh vực người có công theo thẩm quyền;

- Lập danh sách sơ đồ mộ chí ở các nghĩa trang liệt sỹ, hướng dẫn việc tu sửa nâng cấp mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ, tượng đài, bia ghi tên liệt sỹ. Thực hiện báo tin phần mộ liệt sỹ, tổ chức hướng dẫn việc thăm viếng mộ và nghĩa trang liệt sỹ. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc khảo sát, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người có công tại các cơ sở điều dưỡng, điều trị phục hồi chức năng tại địa phương quản lý;

- Lập kế hoạch và tổ chức điều dưỡng, tham quan nghỉ mát đối với người có công, tổ chức thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ theo quy định của Bộ Lao động-TBXH và kế hoạch được duyệt hàng năm;

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền vận động xây dựng các phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công tại địa phương. Xây dựng xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh-liệt sỹ;

- Thực hiện chính sách đối với những người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam;

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

6. Phòng Bảo trợ xã hội :

6.1. Chức năng: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo trợ xã hội trên địa bàn.

6.2. Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn và đôn đốc thực hiện chính sách Bảo trợ xã hội. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các chính sách, các chương trình hỗ trợ đối với các đối tượng Bảo trợ xã hội tại địa phương;

- Nắm chắc tình hình, đề xuất kịp thời biện pháp hỗ trợ, trợ cấp khó khăn, trợ cấp đột xuất do thiên tai, bão lũ, đói giáp hạt sảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La;

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các Trung tâm bảo trợ xã hội và các hoạt động mang tính bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm bảo trợ xã hội. Thẩm định thủ tục hồ sơ tiếp nhận các đối tượng đưa vào các Trung tâm bảo trợ xã hội ; Trung tâm điều trị, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần;

- Tham mưu thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Điều tra, rà soát, tổng hợp hộ nghèo, hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới nghèo trên địa bàn toàn tỉnh theo chuẩn nghèo do Chính phủ quy định được áp dụng cho từng thời kỳ, đề xuất các giải pháp giảm nghèo. Tổng hợp kết quả thực hiện các dự án, các chính sách hỗ trợ người nghèo do các ban, ngành liên quan quản lý;

- Phối hợp hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội, chương trình hỗ trợ về giáo dục, y tế cho người nghèo, các đối tượng yếu thế và đối tượng hộ cận nghèo;

- Hướng dẫn thực hiện Chương trình hỗ trợ người nghèo cải thiện nhà ở, tham gia tổ giúp việc Ban vận động xây dựng quỹ "Ngày vì người nghèo";

- Hướng dẫn và kiểm tra các hoạt động của các dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình quốc gia giảm nghèo; Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo; Hoạt động giám sát, đánh giá dự án nâng cao năng lực giảm nghèo và hoạt động truyền thông về công tác rà soát hộ nghèo hàng năm;

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

7. Phòng Dạy nghề:

7.1. Chức năng: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực dạy nghề trên địa bàn Tỉnh.

7.2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về dạy nghề; chương trình, dự án phát triển dạy nghề của tỉnh

- Tham mưu thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các Trường Cao đẳng chuyên nghiệp, dạy nghề; các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục hướng nghiệp công lập và các cơ sở dạy nghề trên địa bàn theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Tham mưu thẩm định trình cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt Điều lệ trường cao đẳng nghề công lập thuộc tỉnh, Điều lệ trường trung cấp nghề, Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và tư thục trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; quản lý và kiểm tra việc thực hiện quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của pháp luật.

- Quản lý và kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; hướng dẫn, chỉ đạo việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề trong tỉnh theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở dạy nghề trực thuộc thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề.

- Tổ chức thực hiện chủ trương xã hội hóa sự nghiệp dạy nghề.

-  Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức hoạt động dạy nghề và báo cáo định kỳ về dạy nghề với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh

- Tham mưu thực hiện hợp tác quốc tế về dạy nghề theo thẩm quyền .

- Tham mưu dự kiến phân phân bổ kinh phí dạy nghề theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn cấp trên.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

8. Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

8.1. Chức năng: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em và lĩnh vực bình đẳng giới trên địa bàn.

8.2. Nhiệm vụ:

8.2.1. Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm, kế hoạch dài hạn, các đề án, chương trình, v.v  về lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở, xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em;

- Tổ chức thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; các chương trình, dự án, kế hoạch quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

- Tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật, các chế độ, chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em;

- Hướng dẫn, vận động đóng góp xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp: tỉnh, huyện, xã; quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước khác đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh;

8.2.2. Lĩnh vực Bình đẳng Giới

Tham mưu xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch về bình đẳng giới sau khi được phê duyệt.

Hướng dẫn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.

Là cơ quan thường trực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Tỉnh, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban và sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

 

xem tiếp
Thông Báo
  • Video
  • Hình Ảnh
Không có video - Upload lại link
Soi Keo Bong Da, W88