Đường dây nóng: 0918194866
  • Video
  • Hình Ảnh
Không có video - Upload lại link

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

I.     Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và 04 Phó giám đốc

1. Ông Lê Viết Trực - Giám đốc

    Số điện thoại: 02123.852276;

Emai: truclv.sldtbxh@sonla.gov.vn

    - Chỉ đạo chung toan bộ lĩnh vực công tác của ngành

    - Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch-Tài chính; chính sách Người có công; Thanh tra; Cải cách hành chính; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

    - Phối hợp chỉ đạo tại các huyện: Vân Hồ, Mộc châu, Yên Châu.

2. Ông Đào Văn Hạnh - Phó giám đốc

    - Số điện thoại: 02123.873496; Email:

    -Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống Tệ nạn xã hội; phục trách Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội.

    -Trực tiếp làm Giám đốc Cơ sở điều trị ma túy tỉnh.

3. Ông Nguyễn Mạnh Du - Phó giám đốc

    -Số điện thoại: 02123.859422;

Email: dunm.sldtbxh@sonla.gov.vn

    -Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Lao động-Việc làm; Dạy nghề; công tác Văn phòng

    -Phối hợp chỉ đạo các huyện: Sông Mã, Sốp Cộp, Thuật Châu.

4. Ông Phạm Quang Vinh - Phó giám đốc

    -Số điện thoại: 02123.853065;

Email: vinhpq.sldtbxh@sonla.gov.vn

    -Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Bảo trợ xã hội; chương trình giảm nghèo; Nghị quyết 30a/NQ-CP

    -Chỉ đạo trực tiếp phòng Bảo trợ xã hội và các đơn vị thuộc Sở: Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trung tâm điều trị, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần.

    -Phối hợp chỉ đạo các huyện: Mường La, Mai Sơn, Thành phố Sơn La.

5. Ông Sa Văn Khuyên - Phó giám đốc

    -Số điện thoại: 02123.789995; 

Email: khuyensv.sldtbxh@sonla.gov.vn

    -Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Quỹ Bảo trợ trẻ em; Bình đẳng giới; Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

    -Chỉ đạo trực tiếp phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

    -Phối hợp chỉ đạo tại các huyện: Phù Yên, Bắc Yên, Quỳnh Nhai.

II.Các tổ chức tham mưu tổng hợp và các phòng chuyên môn thuộc Sở gồm: 8 phòng.

1.   Văn phòng

2.   Thanh tra

3.   Kế hoạch - Tài chính

4.   Người có công

5.   Lao động - Việc làm

6.   Dạy nghề

7.   Bảo trợ xã hội

8.   Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

III.Các đơn vị trực thuộc: 05 đơn vị:

1.Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

    1.1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục

    -Số điện thoại: 02123.3778268;  Email:

    -Chỉ đạo điều hành các hoạt động chung của Chi cục; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

    1.2. Ông Dương Xuân Hương - Phó Chi cục trưởng

    -Số điện thoại: 02123.854372;  Email:

    -Giúp việc Chi cục trưởng; trực tiếp giải quyết một số công việc: Xây dựng chương trình, kết hoạch công tác và các báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2.Trung tâm Bảo trợ xã hội

    2.1. Ông Lê Văn Thạch - Giám đốc

    -Số điện thoại: 02123.752266; Emai:

-Chỉ đạo điều hành chung mọi hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, hành chính, tổng hợp, công tác nuôi dưỡng, y tế phục hồi chức năng.

    2.2. Bà Dương Thị Thu Huyền - Phó giám đốc

        -Số điện thoại: 02123.851825;  Email:

        -Tham mưu giúp việc Giám đốc; trực tiếp phụ trách công tác quản lý, chăm sóc đối tượng, công tác kế hoạch, hướng dẫn, dạy nghề.

3.Trung tâm Giới thiệu việc làm

3.1. Ông Đỗ Văn Kiển - Giám đốc

-Số điện thoại: 02123.874172;  Email:

        - Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung toàn bộ các lĩnh vực công tác của trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác Bảo hiểm thất nghiệp; Công tác tổ chức cán bộ, công tác tổng hợp hành chính; Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

3.2. Ông Trần Huy Thắng - Phó giám đốc

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác Nghiệp vụ dạy nghề;

-Số điện thoại: 02123.774056;  Email:

3.3. Bà Lò Thị Anh Hoa - Phó giám đốc

-Số điện thoại: 02123.759998;  Email:

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác Tư vấn giới thiệu việc làm và cung ứng lao động; Thông tin thị trường lao động.

4.Cơ sở Điều trị ma túy tỉnh

        4.1. ÔNg Đào Văn Hạnh - Giám đốc

        -Số điện thoại: 02123.873749; Emai:

        -Chỉ đạo điều hành chung toàn bộ các lĩnh vực của Cơ sở theo chức năng nhiệm vụ được giao.

        -Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; tài chính; y tế và công tác Dự án.

        4.2. Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó giám đốc

        -Số điện thoại: 02123.873495; Email:

        -Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực công tác: Quản lý học viên cai nghiện

        4.3. Ông Nguyễn Trọng Thiềm - Phó giám đốc

        -Số điện thoại: 02126.280157; Email:

        -Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực công tác: Lao động sản xuất.

        4.4. Ông Đoàn Văn Tứ - Phó giám đốc

        -Số điện thoại: 20123.873497; Email:

        -Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực: Văn phòng, phòng Giáo dục nghề; tham mưu trực tiếp các vấn đề về dự án và tổ chức cán bộ.

5.Trung tâm Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần

        5.1. Ông Trịnh Văn Vịnh - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm

        -Số điện thoại: 02123.859450;

Chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành  mọi hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Sở Lao động – TBXH giao;

Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, Công tác quản lý tài chính, tài sản, làm chủ tài khoản. Cải cách hành chính; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; Công tác tiếp nhận bệnh nhân vào Trung tâm và giải quyết bệnh nhân ổn định về gia đình, tái hoà nhập cộng đồng ;

Trực tiếp lãnh, chỉ đạo công tác hành chính tổng hợp; công tác nuôi dưỡng, chăm sóc đời sống bệnh nhân.

5.2. Ông Phùng Đức Sơn - Phó giám đốc

-Số điện thoại: 02123. ;

Trực tiếp chỉ đạo công tác khám, chữa bệnh, điều trị; Công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh; Vệ sinh môi trường; Công tác phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần.

Làm Trưởng khoa điều trị; Chủ tịch hội đồng thuốc và điều trị.

Trực tiếp phụ trách Khoa điều trị và khoa phục hồi chức năng.